30వ పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు
May 20, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

30వ పెళ్లిరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్న అవోపా నాగర్   కర్నూల్ అధ్యక్షుడు శ్రీ ఆకారపు ఫణికుమార్ మరియు వారి సతిమణి శ్రీమతి ఆకారపు విజయలక్ష్మి గారలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ 30వ పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపు చున్నవి.