శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు
August 11, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ వారి పాఠకులకు, సభ్యులకు, అవోపన్లకు, వైశ్య ప్రముఖులకు, శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయు చున్నవి.