వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు
June 28, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

Avopa హనుమకొండ అధ్యక్షులు శ్రీ యెల్లంకి రవీందర్ మరియు వారి సతీమణి కరుణశ్రీ గారలకు వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ రాష్ట్ర Avopa మరియు Avopa న్యూస్ బుల్లెటిన్ తెలియబరచు చున్నవి