వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
June 14, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

కరీంన గర్ జిల్లా అవోపా ప్రధాన కార్యదర్శి కొండూ రి శ్రీనివాస్,  జ్యోతి దంపతులకు వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు.