వధువు కావలెను
October 18, 2019 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

 

 

Name : Kalwala Venkatesh
DOB: 19th August 1992 - 12:25PM
Qualification: B.Tech
Profession: Software Engineer 
Company: IdeaSpark
Salary: 6.3 LPA
Nakshatram: Rohini 
Rashi: Vrushaba Rashi
Padam: 4
Height: 5'5"
Complexion: Wheatish
Gotralu:
1. Nabilla
2. Chandakula

Father's name: Kalwala Narasimlu
Mother's name: Kalwala Radha
Siblings: 1 Younger brother.
Parents contact : 9948690571