రాఖీ పొర్ణమి శుభాకాంక్షలు
August 3, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

జిల్లా, టౌన్ మరియు యూనిట్ Avopa అధ్యక్ష కార్యదర్శులకు, అన్ని Avopa ల మరియు బుల్లెటిన్ సభ్యులకు, సలహాదారు లందరికి తెలంగాణ రాష్ట్ర Avopa మరియు Avopa న్యూస్ బుల్లెటిన్ రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలియ జేయు చున్నవి.