భోగి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు
January 15, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

'భోగి' భోగ భాగ్యాలతో, 
'సంక్రాంతి' సిరి సంపదలతో,
'కనుమ' కనువిందుగా, మీరు సంతోషంగా జరుపుకోవాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ కోరుకుంటూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకుశుభాకాంక్షలు తెలియజేయుచున్నవి.