బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు
October 5, 2019 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

తెలుగు మహిళా అవొపన్లకు మరియు తెలుగు అడపడచులందరికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా అధ్యక్షుడు వారి కార్యవర్గము మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ సంపాదక వర్గము బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయుచున్నవి