ప్రపంచ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు
June 21, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

అందరు అవోపాన్లకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ ప్రపంచ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయు చున్నవి.