పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు
August 6, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

మహబూబ్నగర్ టౌన్ అవోపా అధ్యక్షుడు శ్రీ భీమా తిరుపతి ప్రకాష్ మరియు వారి సతీమణి శ్రీమతి భీమా రజని గారలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయు చున్నవి.తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయు చున్నవి.