పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు
May 17, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా ఉపాధ్యక్షుడు పోల శ్రీధర్ గారికి వారి సతిమణికి పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ తెలియజేయుచున్నవి.