పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు
May 4, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

ఈ రోజు పెళ్లి రోజు వేడుకలు జరుపు కుంటున్న ఇమ్మడి రమేశ్ వారి సతీమణి గారలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ వివాహ దిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుచున్నవి.