పద్యాల పోటీలో మెరిట్ సర్టిఫికెట్ పొందిన శ్రీ బచ్చు శ్రీనివాస్ CA
June 7, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

WAM గ్లోబల్ లిటేరరీ ఫోరమ్ వారు నిర్వహించిన పద్యాల పోటీలో మెరిట్ సర్టిఫికెట్ పొందిన శ్రీ బచ్చు శ్రీనివాస్ CA గారిని తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ అభినందిస్తున్నవి.