పదవీ విరమణ శుభాకాంక్షలు
August 31, 2019 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

మాజీ ఆవోపా పట్టణ అధ్యక్షుడు శ్రీ కృపాకర్ గారు ఈ రోజు పదవీ విరమణ చేయుచున్న సందర్భంలో వారి భావి జీవితం సకల ఆయురారోగ్యాలతో గడవాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బుల్లెటిన్ సంపాదక వర్గము అభిలశిస్తున్నవి.