టిఆవోప కార్యదర్శి సిరిపురం శ్రీనివాస్ దంపతులకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు
March 11, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా కార్యదర్శి సీరిపురం శ్రీనివాస్ దంపతులకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు.