జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
May 7, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

ఈ రోజు జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకుంటున్న అవోపా హైదరాబాద్ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ రవి గుప్త గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ అభినందనలు తెలియజేయు చున్నవి.