జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
November 10, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్య వైశ్య మహాసభ అధ్యక్షుడు శ్రీ ఆమరవాది లక్ష్మినారాయణ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ తెలియజేయు చున్నవి.