జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
June 14, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

ఆవోపా హనుమకొండ ప్రధాన కార్యదర్శి కొల్లూరు ప్రకాశం గారికి రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు  తెలియజేయు చున్నవి