జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
August 10, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

వాసవి హాస్పిటల్ చైర్మన్ శ్రీ గంజి రాజమౌళి గుప్త గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజే యు చున్నవి.