ఉద్యోగావకాశాలు
October 1, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

కొన్ని ఉద్యోగావకాశాలు ఈ దిగువ ఇవ్వ నైనవి. చూచి అర్హత గల అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకో గలరు. మరికొన్ని రేపు ఇవ్వగలము.

http://way2.co/NTYwNDI1Mw==/4_lng1

http://way2.co/NTYwNDI1Mw==/4_lng1

 

http://way2.co/NTYwMzcyOA==/4_lng1

రిలేషన్‏షిప్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలు

http://way2.co/NTYwMzcyOA==/4_lng1

http://way2.co/NTYwNDI1Mw==/4_lng1