అవోపా హబ్సిగూడా వారు నిర్వహించుచున్న వాసవిమాత ఆత్మార్పణ దినోత్సవాలకు ఆహ్వానం
January 23, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

అవోపా హబ్సిగూడా వారు నిర్వహించుచున్న వాసవిమాత ఆత్మార్పణ దినోత్సవాలకు ఆహ్వానం పంపించుచూ  అందరినీ ఆత్మార్పణ దినోత్సవాలలో  పాల్గొనవలదినదిగా కోరుచున్నారు.