అవోపా కాగజ్నగర్ వారిచే గాంధీజీకి నివాళి
October 2, 2020 • అవోపా న్యూస్ బులెటిన్

అవోపా కాగజ్నగర్ వారు గాంధీకి పూలమాల వేసి గాంధీ జయంతి ని జరుపుకున్నారు.